fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

syonlì'u (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈsjon.lɪ.ʔu
'ìnglìsì: adjective
aysna'o: linguistics / language
tsim: naviteri.org (05 Oct 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·syonlì'u DU dual / dual numbers
pxe·syonlì'u TRI trial / trial number
ay·syonlì'u PL plural
fì·syonlì'u DEM these {noun} (singular)
fay·syonlì'u DEM PL these {noun plural}
tsa·syonlì'u DEM that {noun} (singular)
tsay·syonlì'u DEM PL those {noun] (plural)