fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

snatxärem (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sna.ˈtʼæ.ɾɛm
'ìnglìsì: skeleton
set of bones
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: Frommer (31. Mrz 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·snatxärem DU dual / dual numbers
pxe·snatxärem TRI trial / trial number
ay·snatxärem PL plural
fì·snatxärem DEM these {noun} (singular)
fay·snatxärem DEM PL these {noun plural}
tsa·snatxärem DEM that {noun} (singular)
tsay·snatxärem DEM PL those {noun] (plural)