fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

snayì (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sna.ˈjɪ
'ìnglìsì: staircase
series of step-like levels
tsim: (31 Jan 2013) naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·snayì DU dual / dual numbers
pxe·snayì TRI trial / trial number
ay·snayì PL plural
fì·snayì DEM these {noun} (singular)
fay·snayì DEM PL these {noun plural}
tsa·snayì DEM that {noun} (singular)
tsay·snayì DEM PL those {noun] (plural)