fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

snatanhìtsyìp (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sna.tan.ˈhɪ.͡tsjɪp
'ìnglìsì: star cluster
tsim: Frommer (01. Apr 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·snatanhìtsyìp DU dual / dual numbers
pxe·snatanhìtsyìp TRI trial / trial number
ay·snatanhìtsyìp PL plural
fì·snatanhìtsyìp DEM these {noun} (singular)
fay·snatanhìtsyìp DEM PL these {noun plural}
tsa·snatanhìtsyìp DEM that {noun} (singular)
tsay·snatanhìtsyìp DEM PL those {noun] (plural)