fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

atxkxerel (substantive (noun))

lì'upam (IPA): atʼ.ˈkʼɛ.ɾɛl
'ìnglìsì: map
tsim: Frommer (24. Aug 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·atxkxerel DU dual / dual numbers
pxe·atxkxerel TRI trial / trial number
ay·atxkxerel PL plural
fì·atxkxerel DEM these {noun} (singular)
fay·atxkxerel DEM PL these {noun plural}
tsa·txkxerel DEM that {noun} (singular)
tsay·atxkxerel DEM PL those {noun] (plural)