fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

txoa (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈtʼo.a
'ìnglìsì: forgiveness
tsim: en.wiktionary.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·toa DU dual / dual numbers
pxe·toa TRI trial / trial number
ay·toa PL plural
fì·txoa DEM these {noun} (singular)
fay·toa DEM PL these {noun plural}
tsa·txoa DEM that {noun} (singular)
tsay·toa DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong