fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

nìteng (adverb)

lì'upam (IPA): nɪ.ˈtɛŋ
'ìnglìsì: too
also
likewise
in the same way
(in case of extension see kop)
tsim: forum.learnnavi.org

lì'uä sna'o

kop too
also
additionally
(extends a given information compare nìteng)