fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

trrpeve (interrogation pronouns)

lì'upam (IPA): trˌ.ˈpɛ.vɛ
'ìnglìsì: which day?
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: Frommer (22. April 2010)
forum.learnnavi.org