fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

trr'ong (substantive (noun))

lì'upam (IPA): trˌ.ˈʔoŋ
'ìnglìsì: dawn
sunrise
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: Frommer (18. Juni 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·srr'ong DU dual / dual numbers
pxe·srr'ong TRI trial / trial number
ay·srr'ong PL plural
fì·trr'ong DEM these {noun} (singular)
fay·srr'ong DEM PL these {noun plural}
tsa·trr'ong DEM that {noun} (singular)
tsay·srr'ong DEM PL those {noun] (plural)