fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìkakrel (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.kak.ˈɾɛlplumps/e463bb6f-479d-4bb1-b012-b8a1c75653f2.mp3
'ìnglìsì: blindness
tsim: naviteri.org (31 May 2014)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìkakrel DU dual / dual numbers
pxe·sìkakrel TRI trial / trial number
ay·sìkakrel PL plural
fì·tìkakrel DEM these {noun} (singular)
fay·sìkakrel DEM PL these {noun plural}
tsa·tìkakrel DEM that {noun} (singular)
tsay·sìkakrel DEM PL those {noun] (plural)