fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìkankxan (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.kan.ˈkʼan
'ìnglìsì: barrier to one's goals
source of frustration
tsim: naviteri.org (20 May 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìkankxan DU dual / dual numbers
pxe·sìkankxan TRI trial / trial number
ay·sìkankxan PL plural
fì·tìkankxan DEM these {noun} (singular)
fay·sìkankxan DEM PL these {noun plural}
tsa·tìkankxan DEM that {noun} (singular)
tsay·sìkankxan DEM PL those {noun] (plural)