fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìlatem (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈla.tɛm
'ìnglìsì: change (abstract concept)
tsim: naviteri.org (30 Nov 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìlatem DU dual / dual numbers
pxe·sìlatem TRI trial / trial number
ay·sìlatem PL plural
fì·tìlatem DEM these {noun} (singular)
fay·sìlatem DEM PL these {noun plural}
tsa·tìlatem DEM that {noun} (singular)
tsay·sìlatem DEM PL those {noun] (plural)