fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

nga' (verb, transitive)

lì'upam (IPA): ŋaʔ plumps/acdb859f-7cee-403f-83ef-0a2f80f860fd.mp3
'ìnglìsì: contain
tsim: Frommer (5.5. 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

ng·am·a' PST simple past
ng·ìm·a' PST close past (just {verb}ed)
ng·ìy·a' FUT close future (will {verb} soon)
ng·ay·a' FUT future
ng·ol·a' PFV perfective (finished)
ng·er·a' IPFV imperfective (unfinished)
ng·iv·a' SJV subjunctive (possibility mode)
ng·ei·a' LAUD amelioration (favorable connotation)
ng·äng·a' PEJ pejorative (negative connotation)