fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

numeyu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈnu.mɛ.ju
'ìnglìsì: student
learner
tsim: Frommer (28. September 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·numeyu DU dual / dual numbers
pxe·numeyu TRI trial / trial number
ay·numeyu PL plural
fì·numeyu DEM these {noun} (singular)
fay·numeyu DEM PL these {noun plural}
tsa·numeyu DEM that {noun} (singular)
tsay·numeyu DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

numtseng school
numtsengvi classroom
division of a school
sänumvi lesson
kar teach
karyu teacher
nume learn
acquire knowledge or understanding
sänume teaching
instruction