fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

numtsengvi (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈnum.͡tsɛŋ.vi
'ìnglìsì: classroom
division of a school
tsim: Frommer (24. Juni 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·numtsengvi DU dual / dual numbers
pxe·numtsengvi TRI trial / trial number
ay·numtsengvi PL plural
fì·numtsengvi DEM these {noun} (singular)
fay·numtsengvi DEM PL these {noun plural}
tsa·numtsengvi DEM that {noun} (singular)
tsay·numtsengvi DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

numeyu student
learner
numtseng school
sänumvi lesson
kar teach
karyu teacher
nume learn
acquire knowledge or understanding
sänume teaching
instruction