fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìzevakx (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈzɛ.vakʼ 
'ìnglìsì: cruelty
tsim: naviteri.org (02 Jun 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìzevakx DU dual / dual numbers
pxe·sìzevakx TRI trial / trial number
ay·sìzevakx PL plural
fì·tìzevakx DEM these {noun} (singular)
fay·sìzevakx DEM PL these {noun plural}
tsa·tìzevakx DEM that {noun} (singular)
tsay·sìzevakx DEM PL those {noun] (plural)