fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìyora' (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.jo.ˈɾaʔ
'ìnglìsì: victory
a win
tsim: Frommer (25.05.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìyora' DU dual / dual numbers
pxe·sìyora' TRI trial / trial number
ay·sìyora' PL plural
fì·tìyora' DEM these {noun} (singular)
fay·sìyora' DEM PL these {noun plural}
tsa·tìyora' DEM that {noun} (singular)
tsay·sìyora' DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

snaytu loser
snaytx lose (game, fight)
tìsnaytx loss
yora'tu winner
yora' win (game, fight)