fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

stä'nìpam (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈstæʔ.nɪ.pam
'ìnglìsì: recording
tsim: naviteri.org (28 Oct 2019)

hemlì'uviyä sìkenong

me·stä'nìpam DU dual / dual numbers
pxe·stä'nìpam TRI trial / trial number
ay·stä'nìpam PL plural
fì·stä'nìpam DEM these {noun} (singular)
fay·stä'nìpam DEM PL these {noun plural}
tsa·stä'nìpam DEM that {noun} (singular)
tsay·stä'nìpam DEM PL those {noun] (plural)