fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

stä'nìpam si (verb, intransitiv)

lì'upam (IPA): ˈstæʔ.nɪ.pam si 
'ìnglìsì: record
make a recording
tsim: naviteri.org (28 Oct 2019)

hemlì'uviyä sìkenong

stä'nìpam s·am·i PST simple past
stä'nìpam s·ìm·i PST close past (just {verb}ed)
stä'nìpam s·ìy·i FUT close future (will {verb} soon)
stä'nìpam s·ay·i FUT future
stä'nìpam s·ol·i PFV perfective (finished)
stä'nìpam s·er·i IPFV imperfective (unfinished)
stä'nìpam s·iv·i SJV subjunctive (possibility mode)
stä'nìpam s·eiy·i LAUD amelioration (favorable connotation)
stä'nìpam s·äng·i PEJ pejorative (negative connotation)