fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

Swotu Wayä (proper noun)

lì'upam (IPA): ˈswo.tu ˈwaj.æplumps/475c4586-b943-480f-9886-7ae604ac4b36.mp3
'ìnglìsì: Sacred Place of Song
(situated in the Valley of Mo'ara)
aysna'o: places / place descriptions proper name
tsim: forum.learnnavi.org (22 May 2019)