fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

zìskrrmipaw (substantive (noun))

lì'upam (IPA): zɪ.skrˌ.ˈmi.paw 
'ìnglìsì: spring
(season of growth)
tsim: naviteri.org (30 Oct 2018)

hemlì'uviyä sìkenong

me·zìskrrmipaw DU dual / dual numbers
pxe·zìskrrmipaw TRI trial / trial number
ay·zìskrrmipaw PL plural
fì·zìskrrmipaw DEM these {noun} (singular)
fay·zìskrrmipaw DEM PL these {noun plural}
tsa·zìskrrmipaw DEM that {noun} (singular)
tsay·zìskrrmipaw DEM PL those {noun] (plural)