fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

zìskrrsom (substantive (noun))

lì'upam (IPA): zɪ.skrˌ.ˈsom
'ìnglìsì: summer
tsim: naviteri.org (30 Oct 2018)

hemlì'uviyä sìkenong

me·zìskrrsom DU dual / dual numbers
pxe·zìskrrsom TRI trial / trial number
ay·zìskrrsom PL plural
fì·zìskrrsom DEM these {noun} (singular)
fay·zìskrrsom DEM PL these {noun plural}
tsa·zìskrrsom DEM that {noun} (singular)
tsay·zìskrrsom DEM PL those {noun] (plural)