fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

Vospxì'aw (proper noun)

lì'upam (IPA): vo.spʼɪ.ˈʔawplumps/aff0f925-4403-4719-85c7-dd24763d499c.mp3
'ìnglìsì: January
tsim: naviteri.org (30 Oct 2018)