fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

vospxì (substantive (noun))

lì'upam (IPA): vo.ˈspʼɪ
'ìnglìsì: month
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: Frommer (05.04.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·vospxì DU dual / dual numbers
pxe·vospxì TRI trial / trial number
ay·vospxì PL plural
fì·vospxì DEM these {noun} (singular)
fay·vospxì DEM PL these {noun plural}
tsa·vospxì DEM that {noun} (singular)
tsay·vospxì DEM PL those {noun] (plural)