fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

fratxon (adverb)

lì'upam (IPA): fɾa.ˈtʼonplumps/c168d698-4240-4644-af5a-65c25b464f8e.mp3
'ìnglìsì: every night
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: forum.learnnavi.org (3 July 2010)

lì'uä sna'o

txon night
txonam last night
the night before
txonay tomorrow night
the night tomorrow
fìtxon tonight