fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìkxuke (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈkʼu.kɛ
'ìnglìsì: safety
tsim: naviteri.org (30 Jun 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìkxuke DU dual / dual numbers
pxe·sìkxuke TRI trial / trial number
ay·sìkxuke PL plural
fì·tìkxuke DEM these {noun} (singular)
fay·sìkxuke DEM PL these {noun plural}
tsa·tìkxuke DEM that {noun} (singular)
tsay·sìkxuke DEM PL those {noun] (plural)