fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìla'um (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈla.ʔum
'ìnglìsì: pretence
tsim: naviteri.org (29 Feb 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìla'um DU dual / dual numbers
pxe·sìla'um TRI trial / trial number
ay·sìla'um PL plural
fì·tìla'um DEM these {noun} (singular)
fay·sìla'um DEM PL these {noun plural}
tsa·tìla'um DEM that {noun} (singular)
tsay·sìla'um DEM PL those {noun] (plural)