fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

slukx (substantive (noun))

lì'upam (IPA): slukʼ
'ìnglìsì: horn (of an animal)
tsim: naviteri.org (30 Jun 2016)

hemlì'uviyä sìkenong

me·slukx DU dual / dual numbers
pxe·slukx TRI trial / trial number
ay·slukx PL plural
fì·slukx DEM these {noun} (singular)
fay·slukx DEM PL these {noun plural}
tsa·slukx DEM that {noun} (singular)
tsay·slukx DEM PL those {noun] (plural)