fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

smaoe (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sma.ˈo.ɛ
'ìnglìsì: phalanxia
heavily thorned plant
Phalanxia ferox
aysna'o: flora
tsim: forum.learnnavi.org (4 Jul 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·smaoe DU dual / dual numbers
pxe·smaoe TRI trial / trial number
ay·smaoe PL plural
fì·smaoe DEM these {noun} (singular)
fay·smaoe DEM PL these {noun plural}
tsa·smaoe DEM that {noun} (singular)
tsay·smaoe DEM PL those {noun] (plural)