fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

rawng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ɾawŋplumps/091e2493-177b-4bec-9637-4ac8addfed37.mp3
'ìnglìsì: entrance
doorway
tsim: naviteri.org (30 Jun 2016)

hemlì'uviyä sìkenong

me·rawng DU dual / dual numbers
pxe·rawng TRI trial / trial number
ay·rawng PL plural
fì·rawng DEM these {noun} (singular)
fay·rawng DEM PL these {noun plural}
tsa·rawng DEM that {noun} (singular)
tsay·rawng DEM PL those {noun] (plural)