fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

rawp (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ɾawp
'ìnglìsì: bladder polyp
Polypiferus brevisimus
aysna'o: flora
tsim: forum.learnnavi.org (4 Jul 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·rawp DU dual / dual numbers
pxe·rawp TRI trial / trial number
ay·rawp PL plural
fì·rawp DEM these {noun} (singular)
fay·rawp DEM PL these {noun plural}
tsa·rawp DEM that {noun} (singular)
tsay·rawp DEM PL those {noun] (plural)