fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pasuk (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈpa.suk
'ìnglìsì: berry
aysna'o: flora
tsim: naviteri.org (30 Jun 2016)

hemlì'uviyä sìkenong

me·fasuk DU dual / dual numbers
pxe·fasuk TRI trial / trial number
ay·fasuk PL plural
fì·pasuk DEM these {noun} (singular)
fay·fasuk DEM PL these {noun plural}
tsa·pasuk DEM that {noun} (singular)
tsay·fasuk DEM PL those {noun] (plural)