fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

paskalin (substantive (noun))

lì'upam (IPA): pa.ska.ˈlin
'ìnglìsì: "honey" (term of endearment)
lit.: sweet berry
tsim: naviteri.org (30 Jun 2016)

hemlì'uviyä sìkenong

me·faskalin DU dual / dual numbers
pxe·faskalin TRI trial / trial number
ay·faskalin PL plural
fì·paskalin DEM these {noun} (singular)
fay·faskalin DEM PL these {noun plural}
tsa·paskalin DEM that {noun} (singular)
tsay·faskalin DEM PL those {noun] (plural)