fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

swaynivi (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈswaj.ni.vi
'ìnglìsì: family hammock
aysna'o: special terms / special vocabulary sociology
tsim: naviteri.org (31 Jul 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·swaynivi DU dual / dual numbers
pxe·swaynivi TRI trial / trial number
ay·swaynivi PL plural
fì·swaynivi DEM these {noun} (singular)
fay·swaynivi DEM PL these {noun plural}
tsa·swaynivi DEM that {noun} (singular)
tsay·swaynivi DEM PL those {noun] (plural)