fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

paysmung (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈpaj.smuŋ
'ìnglìsì: water carrier
tsim: naviteri.org (31 Jul 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·faysmung DU dual / dual numbers
pxe·faysmung TRI trial / trial number
ay·faysmung PL plural
fì·paysmung DEM these {noun} (singular)
fay·faysmung DEM PL these {noun plural}
tsa·paysmung DEM that {noun} (singular)
tsay·faysmung DEM PL those {noun] (plural)