fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

syusmung (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈsju.smuŋplumps/4ec21b27-d940-497e-8113-47408e4c84bf.mp3
'ìnglìsì: tray
tsim: naviteri.org (31 Jul 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·syusmung DU dual / dual numbers
pxe·syusmung TRI trial / trial number
ay·syusmung PL plural
fì·syusmung DEM these {noun} (singular)
fay·syusmung DEM PL these {noun plural}
tsa·syusmung DEM that {noun} (singular)
tsay·syusmung DEM PL those {noun] (plural)