fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

syuratan (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sju.ˈɾa.tan
'ìnglìsì: bioluminescence
tsim: Frommer (28. Mrz 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·syuratan DU dual / dual numbers
pxe·syuratan TRI trial / trial number
ay·syuratan PL plural
fì·syuratan DEM these {noun} (singular)
fay·syuratan DEM PL these {noun plural}
tsa·syuratan DEM that {noun} (singular)
tsay·syuratan DEM PL those {noun] (plural)