fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

reym (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ɾɛjm
'ìnglìsì: dry land
(refers specifically to dry land as distinct from water)
aysna'o: geography
tsim: naviteri.org (30 Apr 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·reym DU dual / dual numbers
pxe·reym TRI trial / trial number
ay·reym PL plural
fì·reym DEM these {noun} (singular)
fay·reym DEM PL these {noun plural}
tsa·reym DEM that {noun} (singular)
tsay·reym DEM PL those {noun] (plural)