fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

reypay (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈɾɛj.paj
'ìnglìsì: blood
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: Frommer (27. März 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·reypay DU dual / dual numbers
pxe·reypay TRI trial / trial number
ay·reypay PL plural
fì·reypay DEM these {noun} (singular)
fay·reypay DEM PL these {noun plural}
tsa·reypay DEM that {noun} (singular)
tsay·reypay DEM PL those {noun] (plural)