fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

nìkx (substantive (noun))

lì'upam (IPA): nɪkʼ
'ìnglìsì: gravel
aysna'o: environment
tsim: naviteri.org (31 Mar 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·nìkx DU dual / dual numbers
pxe·nìkx TRI trial / trial number
ay·nìkx PL plural
fì·nìkx DEM these {noun} (singular)
fay·nìkx DEM PL these {noun plural}
tsa·nìkx DEM that {noun} (singular)
tsay·nìkx DEM PL those {noun] (plural)