search for:

only exact match
search in:

nìkx (substantive (noun))

pronunciation (IPA): nɪkʼ
English: gravel
Topic groups: environment
source: naviteri.org (31 Mar 2015)

affix examples

me·nìkx DU dual / dual numbers
pxe·nìkx TRI trial / trial number
ay·nìkx PL plural
fì·nìkx DEM this {noun} (singular)
fay·nìkx DEM PL these {noun plural}
tsa·nìkx DEM that {noun} (singular)
tsay·nìkx DEM PL those {noun] (plural)