fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

Eywa'eveng (proper noun)

lì'upam (IPA): ɛj.wa.ˈʔɛ.vɛŋ
'ìnglìsì: Pandora (moon around Polyphemus)
(often shortened to Eyweveng)
aysna'o: geography
tsim: forum.learnnavi.org

sìkenong