fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

Eywa'eveng (proper noun)

lì'upam (IPA): ɛj.wa.ˈʔɛ.vɛŋplumps/c8cd8d44-b5ef-44ed-acf6-3ab266d36e3b.mp3
'ìnglìsì: Pandora (moon around Polyphemus)
(often shortened to Eyweveng)
aysna'o: geography
tsim: forum.learnnavi.org

sìkenong