fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

payoang (substantive (noun))

lì'upam (IPA): paj.ˈo.aŋ
'ìnglìsì: fish
aysna'o: environment fauna
tsim: Frommer (3. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·fayoang DU dual / dual numbers
pxe·fayoang TRI trial / trial number
ay·fayoang PL plural
fì·payoang DEM these {noun} (singular)
fay·fayoang DEM PL these {noun plural}
tsa·payoang DEM that {noun} (singular)
tsay·fayoang DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong