fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

lupra (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈlup.ɾa
'ìnglìsì: style
tsim: naviteri.org (31 Jul 2014)

hemlì'uviyä sìkenong

me·lupra DU dual / dual numbers
pxe·lupra TRI trial / trial number
ay·lupra PL plural
fì·lupra DEM these {noun} (singular)
fay·lupra DEM PL these {noun plural}
tsa·lupra DEM that {noun} (singular)
tsay·lupra DEM PL those {noun] (plural)