fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

lun (substantive (noun))

lì'upam (IPA): lun
'ìnglìsì: reason
tsim: Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·lun DU dual / dual numbers
pxe·lun TRI trial / trial number
ay·lun PL plural
fì·lun DEM these {noun} (singular)
fay·lun DEM PL these {noun plural}
tsa·lun DEM that {noun} (singular)
tsay·lun DEM PL those {noun] (plural)