fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tutsena (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈtut.sɛ.naplumps/f501e10c-89e1-4366-a982-58f4dc0c9f37.mp3
'ìnglìsì: stretcher
tsim: naviteri.org (31 May 2014)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sutsena DU dual / dual numbers
pxe·sutsena TRI trial / trial number
ay·sutsena PL plural
fì·tutsena DEM these {noun} (singular)
fay·sutsena DEM PL these {noun plural}
tsa·tutsena DEM that {noun} (singular)
tsay·sutsena DEM PL those {noun] (plural)