fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tuteo (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈtu.tɛ.o
'ìnglìsì: somebody
someone
tsim: Frommer (14. März 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·suteo DU dual / dual numbers
pxe·suteo TRI trial / trial number
ay·suteo PL plural
fì·tuteo DEM these {noun} (singular)
fay·suteo DEM PL these {noun plural}
tsa·tuteo DEM that {noun} (singular)
tsay·suteo DEM PL those {noun] (plural)