fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìmyì (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈtɪm.jɪplumps/09fddb20-184d-497e-9e6b-b22f3165e0bc.mp3
'ìnglìsì: low level
(for language or any ability)
tsim: (31 Jan 2013) naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìmyì DU dual / dual numbers
pxe·sìmyì TRI trial / trial number
ay·sìmyì PL plural
fì·tìmyì DEM these {noun} (singular)
fay·sìmyì DEM PL these {noun plural}
tsa·tìmyì DEM that {noun} (singular)
tsay·sìmyì DEM PL those {noun] (plural)