fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìmwiä (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪm.ˈwi.æplumps/cfe032d8-556a-450f-9c76-46f6337fabdb.mp3
'ìnglìsì: fairness
justice
tsim: Frommer (25 Oct 2012)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìmwiä DU dual / dual numbers
pxe·sìmwiä TRI trial / trial number
ay·sìmwiä PL plural
fì·tìmwiä DEM these {noun} (singular)
fay·sìmwiä DEM PL these {noun plural}
tsa·tìmwiä DEM that {noun} (singular)
tsay·sìmwiä DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

muiä proper
fair
right
justified