fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

yomhì'ang (substantive (noun))

lì'upam (IPA): jom.ˈhɪʔ.aŋ
'ìnglìsì: dakteron
'insectivore'
Pseudopenthes coralis
aysna'o: flora
tsim: forum.learnnavi.org (14 Jul 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·yomhì'ang DU dual / dual numbers
pxe·yomhì'ang TRI trial / trial number
ay·yomhì'ang PL plural
fì·yomhì'ang DEM these {noun} (singular)
fay·yomhì'ang DEM PL these {noun plural}
tsa·yomhì'ang DEM that {noun} (singular)
tsay·yomhì'ang DEM PL those {noun] (plural)